เมนูหลัก
     
  ประวัติสำนักงาน
 
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์
 

  หน่วยงานภายใน
     
  งานบริหารงานทั่วไป
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 

  ข้อมูลบริการ
     
  ขั้นตอนการติดต่อราชการ
 
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
 

 
 
 
 
 
   ฝ่ายทะเบียนรถ
  การแจ้งใช้รถ การเแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป  
การดำเนินการกรณีรถหาย การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
การเปลี่ยนชื่อที่อยู่ ชื่อสกุล การเปลี่ยนเครื่องยนต์
การย้ายรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ
การเสียภาษีประจำปี การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ
ฝ่ายทะเบียนรถ  
การโอนกรรมสิทธิ์รถ

        การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด
                          การโอนรถจากการซื้อขายหรือเช่าซื้อ
                   หลักฐานที่ใช้

                       -  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
                       -  หลักฐานการโอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีสัญญาซื้อขายกรณีเป็นการเช่าซื้อ ให้ใช้หลักฐานสำเนาหรือภาพถ่าย
                          สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน 
              ใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้อในงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนจากผู้ให้เช่าซื้อ
                   หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่
                        *  ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                        *  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                        *  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)                  
             การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
                   หลักฐานที่ใช้
                       *  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
                       * สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดก
                       * หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่
                           - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                           - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
             การโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
                   หลักฐานที่ใช้
                       -  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
                       -  หนังสือเจ้าของพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดของรถคันดังกล่าว
                          หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี   
                  หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)